System oceniania

Ciekawostka...

W Niemczech ocena jest odwrotna, a więc najgorszą oceną jest 6, a najlepszą 1, która jest oceną sehr gut, czyli bardzo dobrą. Dodatkowym stopniem między niedostatecznym (ungenügend) a dopuszczającym (ausreichend) jest mangelhaft (mierny).

We Francji stosowana jest skala, w której oceny przyjmują wartości między 0 a 20, gdzie 0 jest oceną najgorszą a 20 najlepszą. Oceny poniżej 10 są ocenami niezaliczającymi, jednakże w niektórych sytuacjach możliwe jest zaliczenie etapu nauki, jeśli oceny negatywne mogą zostać wystarczająco zrównoważone ocenami pozytywnymi

Na Słowacji obowiązuje skala pięciostopniowa od "A" do "E", przy czym A (ačko) jest oceną bardzo dobrą, a E - najgorszą.

W Rosji obowiązuje skala 5-stopniowa, na Ukrainie 12-stopniowa, a w Mołdawii, na Białorusi, na Litwie i na Łotwie 10-stopniowa.

W Stanach Zjednoczonych jest stosowana pięciostopniowa skala ocen, z tym że zamiast cyfr stosuje się litery od A do D i F. Najlepszą oceną jest A, a najgorszą, niezaliczającą, F.

W Kanadzie stosowane są różne warianty skali ocen oparte głównie na skali literowo-procentowej od A do F. Na przykład w Ontario A (>79% wiedzy), B (70-79%), C (60-69%), D (50-59%) i E lub F (poniżej 49%). Na uniwersytetach stosuje się skalę rozszerzoną o plusy i minusy przy literach. W szkołach podstawowych dla uczniów z dysfunkcjami (np. dysleksja) stosuje się przy stopniu oznaczenie M, oznaczające modyfikację programu nauczania

W Chinach w prawie 1000 uniwersytetów i koledżów obowiązuje system literowo-procentowy. A - Wspaniale, (A: 90-100%, A-: 85-89%), B Dobrze, (B:80-84%, B-:75-79%), C: Dostatecznie (C:70-74%, C-:65-69%), D: Zaliczone (60-64%), F: Niezaliczone (0-59%)

W Indiach na uniwersytetach stosuje się skalę procentową: powyżej 80% - najlepsza ocena, 60-80% to 'pierwszy przedział', 40-60% - 'drugi przedział'


ZARZĄDZENIE NR 6/2014
DYREKTORA GIMNAZJUM NR 3
IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W KOŁOBRZEGU
z dnia 29.09.2014 roku

w sprawie wprowadzenia kryteriów ocen semestralnych i końcoworocznych

Zarządzam wprowadzenie następujących kryteriów ocen semestralnych i końcoworocznych:

  • 1,00 - 1,55 niedostateczny
  • 1,56 - 2,55 dopuszczający
  • 2,56 - 3,55 dostateczny
  • 3,56 - 4,55 dobry
  • 4,56 - 5,55 bardzo dobry
  • 5,56 - 6,00 celujący

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.