Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.

ul. Okopowa 1a | Kołobrzeg | tel./fax: +48 94 35 211 41 | email: sekretariat@sp7kg.pl 

A A A

ZARZĄDZENIE NR 6/2014
DYREKTORA GIMNAZJUM NR 3
IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W KOŁOBRZEGU
z dnia 29.09.2014 roku

w sprawie wprowadzenia kryteriów ocen semestralnych i końcoworocznych

Zarządzam wprowadzenie następujących kryteriów ocen semestralnych i końcoworocznych:

 • 1,00 - 1,55 niedostateczny
 • 1,56 - 2,55 dopuszczający
 • 2,56 - 3,55 dostateczny
 • 3,56 - 4,55 dobry
 • 4,56 - 5,55 bardzo dobry
 • 5,56 - 6,00 celujący

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Ciekawostki (Wikipedia):

 • W Niemczech ocena jest odwrotna, a więc najgorszą oceną jest 6, a najlepszą 1, która jest oceną sehr gut, czyli bardzo dobrą. Dodatkowym stopniem między niedostatecznym (ungenügend) a dopuszczającym (ausreichend) jest mangelhaft (mierny)
 • We Francji stosowana jest skala, w której oceny przyjmują wartości między 0 a 20, gdzie 0 jest oceną najgorszą a 20 najlepszą. Oceny poniżej 10 są ocenami niezaliczającymi, jednakże w niektórych sytuacjach możliwe jest zaliczenie etapu nauki, jeśli oceny negatywne mogą zostać wystarczająco zrównoważone ocenami pozytywnymi
 • Na Słowacji obowiązuje skala pięciostopniowa od "A" do "E", przy czym A (ačko) jest oceną bardzo dobrą, a E - najgorszą.
 • W Rosji obowiązuje skala 5-stopniowa, na Ukrainie 12-stopniowa, a w Mołdawii, na Białorusi, na Litwie i na Łotwie 10-stopniowa.
 • W Stanach Zjednoczonych jest stosowana pięciostopniowa skala ocen, z tym że zamiast cyfr stosuje się litery od A do D i F. Najlepszą oceną jest A, a najgorszą, niezaliczającą, F.
 • W Kanadzie stosowane są różne warianty skali ocen oparte głównie na skali literowo-procentowej od A do F. Na przykład w Ontario A (>79% wiedzy), B (70-79%), C (60-69%), D (50-59%) i E lub F (poniżej 49%). Na uniwersytetach stosuje się skalę rozszerzoną o plusy i minusy przy literach. W szkołach podstawowych dla uczniów z dysfunkcjami (np. dysleksja) stosuje się przy stopniu oznaczenie M, oznaczające modyfikację programu nauczania
 • W Chinach w prawie 1000 uniwersytetów i koledżów obowiązuje system literowo-procentowy. A - Wspaniale, (A: 90-100%, A-: 85-89%), B Dobrze, (B:80-84%, B-:75-79%), C: Dostatecznie (C:70-74%, C-:65-69%), D: Zaliczone (60-64%), F: Niezaliczone (0-59%)
 • W Indiach na uniwersytetach stosuje się skalę procentową: powyżej 80% - najlepsza ocena, 60-80% to 'pierwszy przedział', 40-60% - 'drugi przedział'

Programy - Projekty

insta.ling
Szkoła z klasą
Radosna Szkoła
Ministerstwo Edukacji Narodowej
eTwinning
Klub Szkół
Szkolny Informatyk